Affaldsordning

Affaldsområdet for Ahornlunden 1-9 er samlet ud for no. 9. Her sorterer vi affald i en lang række kategorier efter anvisning fra Roskilde Kommune. 

Læs alt om affaldssortering mm i den omdelte brochure og på Roskilde Kommunes hjemmeside om affald og genbrug

Sorteringen er sidst udvidet i maj 2022 og herefter sorterer vi affald i følgende kategorier: 

Tekstil: Der er opstillet 3 containere i affaldsburet, som kan benyttes til tekstil, der ikke kan genbruges, men genanvendes. Der omdeles røde affaldsposer som tekstil skal pakkes i, når det afleveres i containeren.

Plast og mælke- og drikkevarekatoner: Der er en nedgravet affaldsbeholder til denne nye blandingskategori – skal ikke i pose

Farligt affald: Der er opsat et skab til farligt affald i affaldsburet med kodelås. Koden fremgår af runddelte folder. Farligt affald kan fortsat afleveres på genbrugspladsen: Argo

Pap: Pap skal fortsat klappes sammen og lægges i trådcontainer i affaldsburet. Der må gerne komme lidt pap i den nedgravede papir- katoncontainer, men det skal begrænses aht. plads.

Bioaffald: Bioaffald jf. vejledning skal pakkes i grønne bioposer som med jævne mellemrum uddeles i opgangene

Metal: se sorteringsvejledning

Glas: se sorteringsvejledning

Restaffald: Affald der ikke kan yderligere sorteres – skal afleveres i affaldsposer